Castell de Santueri
Mallorca

L'última restauració del Castell (2010-2011)

Les darreres intervencions de certa entitat fetes al castell que apareixen documentades a l'Arxiu del Regne de Mallorca són del segle XV. Després, les fonts mencionen obres ocasionals de poca entitat. Des del segle XVI, el castell anà caient de mica en mica, coincidint amb la pèrdua del seu valor estratègic. La descripció que en tenim d'ell al segle XIX per les fonts escrites i gràfiques és de total abandó. 

Després de centenars d'anys de decadència, el 1966, la propietat de Santueri va demanar a la antiga Diputació Provincial una intervenció d'urgència al llenç de murada de la façana del castell, portant-se a terme, juntament amb altres actuacions, com ara la consolidació exterior de la base de la torre de l'Homenatge. Va ser decisiva també la cessió pública per part de la propietat dels terrenys necessaris que permeteren la construcció de l'actual carretera fins a la base del castell.

Durant els anys 2010-2011, la propietat va portar a terme una important intervenció al Castell de Santueri, la de més calat que ha experimentat en centenars d'anys, consistent en les actuacions més urgents de consolidació. A més, i com a actuacions necessàries, es varen fer noves intervencions de consolidació i de restauració. Totes elles, amb una inversió totalment privada al voltant de 400.000€, van ser realitzades sota la direcció de l'equip multidisciplinar del Castell (un arquitecte, un arquitecte tècnic, un arqueòleg, dues restauradores, i una historiadora de l'art), coordinat per l'arqui-tecte D. Rafael Balaguer Prunés, i amb la supervisió i aprovació contínua dels tècnics de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca.

Cal destacar la dificultat tècnica que suposà ─amb la tecnologia d'avui─ la instal·lació de les bastides per a la restauració de les torres cavalleres i el llenç de murada situat entre elles, ja que, precisament, i per a una millor defensa del castell, es construiren antigament en llocs molt difícils.

El procés de restauració, juntament amb campanyes d'excavacions arqueològiques, es mantindrà continuadament en el temps.

Sota aquest paràgraf es mostra una presentació amb algunes de les intervencions fetes. Val a dir que, d'acord amb els criteris indicats pels tècnics de Patrimoni Històric, en les intervencions s'ha seguit el principi sota el qual prevaleix  ─quan és adient─ l'objectiu general de deixar constància històrica de les mateixes, evitant mimetismes, de manera que sigui possible la seva lectura en el monument en un futur.

Correo
Asignación