Castell de Santueri
Mallorca


 

Esdeveniments


Inici de l'estudi de propostes d'intervenció arqueològica per al 2014

Fecha:18/09/2013

D'acord amb el nostre objectiu d'impulsar el coneixement i difusió del castell i de la identitat del seu patrimoni històric, facilitant el seu estudi als investigadors, i essent aquest patrimoni un bé comú de tota la societat, estem fent feina en el sentit d'iniciar la seva excavació. Es tracta de la primera vegada que, de manera científica ─a excepció d'una intervenció sota la direcció del Dr. Guillem Rosselló Bordoy del 1969─, es fa aquesta tasca en un castell roquer de Mallorca.

A tal fi, s'estan preparant documents per a intentar començar les excavacions arqueològiques al castell l'estiu del 2014, amb la intenció de que es facin anualment i sistemàtica.

Els documents, en tot cas, es presentaran a la Comissió de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, per a que en consideri l'aprovació. La metodologia s'ajustarà a la Llei 12/98 de 21 de desembre de Patrimoni Històric de les Illes Balears, i al decret 144/2000 de 27 d'octubre de Reglament d'Intervencions Arquològiques i Paleontològiques.Volver al resumenCorreo
Asignación