Castell de Santueri
Mallorca

Punt C: Muralla nord amb pas de guàrdia 

La muralla Nord, coronada per 25 merlets, està formada per dos trams de mur longitudinals i un de transversal que tanca el recinte en aquesta vessant. Els murs, de doble parament amb farciment, presenten nombroses línies de construcció realitzades amb Opus Spicatum, i sobre elles,  davant dels merlets, es pot observar el pas de guàrdia, que recorre els dos primers trams murals.

Aquesta zona, pendent de realitzar-hi excavacions arqueològiques, presenta abundants restes de parets, i fins i tot una finestra en el mur transversal de la murada que, possiblement, pertanyeria a alguna de les nombroses estances de les quals parlen les fonts ─però que no s'hi han conservat─, com podria ser la capella. A la dreta d'aquesta habitació es pot apreciar un trencament en el mur, que presenta un sòcol marcant una possible zona de pas, encara que es desconeix la seva funció.

2618
Correo
Asignación