Castell de Santueri
Mallorca

   


Panell I: Llenç de muralla, Aljub, i ​​Terrassa inferior

En aquesta zona es poden apreciar una sèrie d'elements com són les restes molt deteriorades d'un aljub, una plataforma inferior i les restes d'un tram de muralla.

L'aljub és un dels sis elements documentats que formen part del sistema hidràulic que proveiria als habitants del castell. Es troba mig enterrat, i presenta una coberta de volta d'aresta i uns murs que delimiten un espai de 8,50 m de longitud per 4,80 m d'ample. El mur lateral esquerre (a) es troba enterrat respecte al nivell actual del sòl, mentre que el mur dret (b) serveix com a mur de contenció d'una plataforma inferior (c) que connecta amb les restes d'un tram de muralla (d).

 

I: Lienzo de muralla, Aljibe y Terraza Inferior.

En esta zona se pueden apreciar una serie de elementos como son los restos muy deteriorados de un aljibe, una plataforma inferior y los restos de un tramo de muralla. 

El aljibe es uno de los seis elementos documentados que forman parte del sistema hidráulico que abastecería a los habitantes del castillo. Se encuentra semienterrado, y presenta una cubierta de bóveda de arista y unos muros que delimitan un espacio de 8,50 m de longitud por 4,80 m de ancho. El muro lateral izquierdo (a) se encuentra enterrado respecto al nivel actual del suelo, mientras  que el muro derecho (b) sirve como muro de contención de una plataforma inferior (c) que conecta con los restos de un tramo de muralla (d).

 

I: Stretch of rampart, Cistern and Lower Terrace

In this area you can see some elements, such as the badly damaged remains of a cistern, a lower platform and the remains of a stretch of wall. 

The cistern is one of the six elements documented as part of the hydraulic system that would supply the inhabitants of the castle. It lies half buried, presents an edge vault ceiling, and walls delimit a space of 8.50 m long and 4.80 m wide. The left side wall (a) is buried from the current level of the ground, while the right wall (b) serves as a retaining wall of a lower platform (c) that connects with the remains of a stretch of wall (d).

00590

 

Correo
Asignación
Acerca de