Castell de Santueri
Mallorca

 

Panell G: Estança amb aljubs adossats 

Conjunt format per tres elements: una estança força deteriorada (a) i dos aljubs (b) i (c) adossats a la paret posterior.

  • L'estança (a), de 18,70 m de llarg i una amplada de 6 m, realitzada en pedra calcària amb presència de la tècnica d'Opus Spicatum, compta amb tres obertures a la paret que miren a l'exterior del recinte. La coberta, que no es conserva, seria a un vessant. L'habitació presenta un estat deteriorat, el que impedeix conèixer la seva funció original, tot i que segurament estaria destinada a l'emmagatzematge d'aliments o al resguard de la tropa. Aquest element ha estat intervingut de manera important durant la restauració del 2010-2011.
  • Els dos aljubs adossats (b) i (c) al tram posterior, formarien part del ja esmentat sistema hidràulic del castell. Estan construïts amb pedra sense tallar, unida per argamassa i molt segurament connectarien mitjançant conduccions amb un tercer aljub situat per sobre d'ells. D'aquesta manera es podrien aprofitar els sobrants d'aigua en cas que existissin.

 

 

 

G: Estancia con aljibes adosados.

Conjunto formado por tres elementos: una estancia  deteriorada (a) y dos aljibes (b) y (c) adosados a la pared posterior.

  • La estancia (a), de 18,70 m de largo y una anchura de 6 m, realizada en piedra calcárea con presencia de la técnica de Opus Spicatum, cuenta con tres aberturas en la pared que miran al exterior del recinto. La cubierta, que no se conserva, sería a una vertiente. La habitación presenta un estado deteriorado, lo que impide conocer su función original, aunque seguramente estaría destinada al almacenamiento de alimentos o al resguardo de la tropa. Este elemento ha sido intervenido de manera importante durante la restauración del 2010-2011.
  • Los dos aljibes adosados (b) y (c) en el tramo posterior, formarían parte del ya citado sistema hidráulico del castillo. Están construidos con piedra sin tallar, unida por argamasa y muy seguramente conectarían mediante conducciones con un tercer aljibe situado por encima de ellos. De esta manera se podrían aprovechar los sobrantes de agua en caso de que existiesen.

 

 

 

 

G: Room with terraced cisterns

The set consists of three elements:  the remains of a room (a) and two tanks (b) and (c) attached to the back wall. 

  • The room (a), of 18.70 m long and 6 m wide, made ​​of limestone with presence of the Opus Spicatum technique, has three openings in the wall looking outside the compound. The cover, which is not retained, it would be at a slope. The room has a dilapidated state, preventing to know its original function, although it was probably used for storage of food or shelter for the troops. This item has been significantly involved in the restoration of 2010-2011.
  • The two tanks (b) and (c), terraced to the room’s rear section, form part of the castle’s hydraulics aforementioned. They are built with uncut stone, joined by mortar, and most likely would connect through conduits with a third cistern located above them. In this way the leftover water could be used, if existed.
00525

 

Correo
Asignación
Acerca de