Castell de Santueri
Mallorca

  

Panell F: Llenç de muralla sud-oest i torres cavalleres

El llenç de muralla sud-oest (a), de gairebé 17 m de longitud, serveix d'unió entre el tram de la façana i les dues torres cavalleres de planta quadrangular. Desgraciadament, ha perdut tots els merlets i el pas de guàrdia està molt deteriorat. El mal estat de conservació que presentava, va motivar una intervenció de consolidació l'any 1969.

  • La primera de les torres cavalleres (b) té una alçada exterior de més de 12 m, mentre que a l'interior del castell no arriba als 6 m. Els seus murs de pedra calcària presenten unes mides exteriors de 3,4 m x 3,6 m i un gruix de 0,8 m. Arquitectònicament, respon a una construcció robusta que presenta alguns detalls constructius molt ben treballats, com són les cantonades exteriors, realitzats amb carreus de marès, la cara interior de la torre, folrada també amb carreus de marès i les dues obertures d'accés, situades al pis d'entrada i al pis superior, amb brancals i llindes acuradament tractats. En el seu interior, hi hauria tres plantes: una sota el nivell rasant, una altra coincidint amb el nivell actual i una tercera a més alçada. Actualment, es poden observar els permòdols inserits en el mur que suportarien els voladissos del tercer pis.
  • La segona torre cavallera (c), unida a l'anterior per un llenç de muralla (d) d'uns 14 m, en el qual descansa l'aljub principal (e), presenta únicament tres cares de similar factura que l'anterior. En elles es poden apreciar les restes de dues espitlleres. L'altura externa és de gairebé 6 m. Recentment, el 2011, el llenç (d) i les torres, especialment la (c), van ser objecte d'una important intervenció de reparació.

Alguns autors han volgut veure en les formes quadrades d'aquestes torres un origen islàmic, encara que la manca d'informació no ens permet confirmar aquesta dada.

 

  

F: Lienzo de muralla sur-oeste y torres caballeras

El lienzo de muralla sur-oeste (a), de casi 17 m de longitud, sirve de unión entre el tramo de la fachada principal y las dos torres caballeras de planta cuadrangular. Desgraciadamente, ha perdido todas las almenas y el paso de guardia está muy deteriorado. El mal estado de conservación que presentaba, motivó una intervención de consolidación de todo el forrado exterior en el año 1969. 

  • La primera de las torres Caballeras (b), tiene una altura exterior de más de 12 m, mientras que en el interior del castillo no llega a los 6 m. Sus muros de piedra calcárea presentan unas medidas exteriores de 3,4 m x 3,6 m y un grosor de 0,8 m. Arquitectónicamente, responde a una construcción robusta que presenta algunos detalles constructivos muy bien trabajados, como son las esquinas exteriores, realizados con sillares de arenisca, la cara interior de la torre, forrada también con sillares de arenisca y los dos vanos de acceso, situados en el piso de entrada y el piso superior, con jambas y dinteles cuidadosamente tratados. En su interior, existirían tres plantas: una bajo el nivel rasante, otra coincidiendo con el nivel actual y una tercera  a más altura. Actualmente, se pueden observar los modillones inseridos en el muro que soportarían los voladizos del tercer piso. 
  • La segunda torre caballera (c), unida a la anterior por un lienzo de muralla (d) de unos 14 m en los que descansa el aljibe principal (e), presenta únicamente tres caras de similar factura que la anterior. En ellas se puede apreciar los restos de dos aspilleras. La altura externa es de casi 6 m. Recientemente, en 2011, la muralla y las torres, especialmente la torre (c), fueron objeto de una importante operación de reparación.

Algunos autores han querido ver en las formas cuadradas de estas torres un origen islámico, aunque la falta de información no nos permite confirmar este dato. 

 

    

F: Southwest stretch of ramparts and cavalier towers

The southwest stretch of ramparts (a), of almost 17 m in length, serves as a nexus between the castle's main frontage and the two quadrangular cavalier towers. Unfortunately, it has lost all the battlements and the guarding pass is deteriorated. The poor state of conservation that had it, prompted a consolidation intervention  all over the outside in 1969.

  • The first cavalier tower (b), has an overall height of over 12 m, while in the interior of the castle is less than 6 m. Its limestone walls have overall dimensions of 3.4 m x 3.6 m and a thickness of 0.8 m. Architecturally, responds to a robust construction that has some very well-crafted construction details, such as external corners made with blocks of sandstone, the inside of the tower, also lined with sandstone blocks, and the two access openings located in the entrance floor and the upper floor, with jambs and lintels carefully treated. Inside, there would be three floors:  the ground level, another one coinciding with the current level and a third one at higher altitudes. Currently, you can see the corbels inserted in the wall that would support the overhangs on the third floor.
  • The second cavalier tower (c), joined with the previous one with a stretch of wall (d) of about 14 meters, on which rests the castle's main cistern (e), has only three sides, with a similar constructive realization than the previous one. In them you can see the remains of both loopholes. The external height is about 6 m. Recently, in 2011, the rampart and the tower, particularly the  (c) tower, were the subject of a major repair operation.

Some authors have wanted to see in the square shapes of these towers an Islamic origin, although the lack of information does not allow us to confirm this. 

00882
Correo
Asignación
Acerca de