Castell de Santueri
Mallorca

  

Panell E: Aljub principal

L'aigua és un recurs escàs i limitat estacionalment en regions, com Mallorca, que es caracteritzen per tenir un clima de tipus mediterrani, molt sec i calorós en els mesos d'estiu. Aquest fet portà a crear importants obres de captació i emmagatzematge, tant de les aigües superficials com subterrànies.

El castell de Santueri és un clar reflex d'aquesta situació, ja que compta amb una important xarxa hidràulica formada per un pou, canals i sèquies i, almenys, 6 aljubs que permetien recollir i emmagatzemar suficient aigua per a moments de setge o sequera.

Les seves tècniques constructives no permeten datar l'origen d'aquest sistema hidràulic, pel que es desconeix si podria ser islàmic o haver-se desenvolupat, posteriorment, en època medieval.

En el cas d'aquest aljub, es tracta d'una estructura impermeabilitzada de planta rectangular de 16 m de llarg i 4,40 m d'ample. Presenta una coberta voltada, de 5,20 m d'alçada, suportada per tres arcs torals de tipologia lleugerament apuntada dels que actualment s'en conserven dos. Aquest element rebia l'aigua a través d'una síquia de pedra, connectada amb la xarxa hidràulica del castell. 


 

E: Aljibe principal

El agua es un recurso escaso y limitado estacionalmente en regiones, como Mallorca, que se caracterizan por tener un clima de tipo mediterráneo, muy seco y caluroso en los meses de verano. Este hecho lleva a crear importantes obras de captación y almacenaje, tanto de las aguas superficiales como subterráneas.

El castillo de Santueri es un claro reflejo de esta situación, ya que cuenta con una importante red hidráulica formada por un pozo, canales y acequias y, al menos, 6 aljibes que permitían recoger y almacenar suficiente agua para momentos de asedio o sequía.

Sus técnicas constructivas no permiten datar el origen de este sistema hidráulico, por lo que se desconoce si podría ser islámico o haberse desarrollado, posteriormente, en época medieval.

En el caso de este aljibe, se trata de una estructura impermeabilizada de planta rectangular de 16 m de largo y 4,40 m de ancho. Presenta una cubierta abovedada de 5,20 m de alto, soportada por tres arcos fajones de tipología ligeramente apuntada de los que actualmente se conservan dos. Este elemento recibía el agua a través de una acequia de piedra, conectada con la red hidráulica del castillo. 

 

 

E: Main Cistern 

Water is a scarce resource and seasonally limited in regions such as Mallorca, characterized by a Mediterranean climate, very dry and hot in the summer months. This fact leads to create catchment and storage facilities, both as surface water as groundwater.

The Santueri Castle is a clear reflection of this situation, as it has a large water network formed by a well, irrigation channels and at least 6 wells that allowed to collect and store water for times of siege or drought.

Its construction techniques does not possible to date the origin of the hydraulic system, so it is unknown if it could be Islamic or have developed later in medieval times. 

In the case of the cistern, is a waterproofed rectangular structure 16 m long and 4.40 m wide. It has a domed cover of 5.20 m high, supported by three arches slightly pointed typology of which two remains today. This element received water through a sluice of stone, connected to the castle’s water mains.

00891
Correo
Asignación
Acerca de