Castell de Santueri
Mallorca

Panell D: Forn i estança del Castellà


 
En aquesta zona es poden observar diferents elements:

  • En primer terme, adossat a la muralla i de forma circular, trobem les restes d'un forn de llenya. Encara que es presenta deteriorat, es pot apreciar la seva construcció en pedra i restes d'argamassa i ceràmica al seu interior. L'absència d'un estudi arqueològic dificulta establir el seu origen, encara que podria tractar-se d'un dels pocs exemples de forn medieval conservats a l'illa. En les fonts es cita, des del 1321, un forn de pa, l'última reparació del qual es va realitzar el 1542. Consta documentalment que el forn estava dins d'una casa, amb sostre. Aquest element estava destinat a la gestió dels aliments de la tropa, pel que no seria d'estranyar que es trobés proper a les dependències de la cuina, encara que aquestes no s'han conservat. 
  • Seguidament, es pot observar la coneguda com "càmera del Castellà", personatge molt important en la història del castell, ja que complia les funcions de governador o encarregat. Aquesta estança, adossada al llenç de la murada, conserva les restes d'una volta que data del 1465, nombroses espitlleres i el buit del matacà que connecta amb la porta "buhedera". És precisament en aquesta zona, en la qual ara observem un buit a la muralla, on fins a mitjans del segle XIX es situava un escut que presidiria l'entrada al castell. Desgraciadament es desconeixen les seves causes i data de desaparició, així com els motius que en ell s'hi representarien.

 

 


D: Horno y cámara del Castellano
 

En esta zona se pueden observar diferentes elementos:

  • En primer término, adosado a la muralla y de forma circular, encontramos los restos de un horno de leña. Aunque se presenta deteriorado, se puede apreciar su construcción en piedra, y restos de argamasa y cerámica en su interior. La ausencia de un estudio arqueológico dificulta establecer su origen, aunque podría tratarse de uno de los pocos ejemplos de horno medieval conservados en la isla. En las fuentes, desde 1321, se cita un horno de pan cuya última reparación se realizó en 1542. Consta documentalmente que el horno estaba dentro de una casa, bajo techo. Este elemento estaba destinado a la gestión de los alimentos de la tropa, por lo que no sería de extrañar que se encontrase próximo a las dependencias de la cocina, aunque estas no se han conservado.
  • Seguidamente, se puede observar la zona conocida como “cámara del Castellano”, personaje muy importante en la historia del castillo, ya que cumplía las funciones de gobernador o encargado. Esta estancia, adosada al lienzo de la muralla, conserva los restos de una bóveda que data de 1465, numerosas aspilleras y el hueco del matacán que conecta con la puerta buhedera. Es precisamente en esta zona, en la que ahora observamos un vacío en la muralla, donde hasta mediados del siglo XIX se situaba un escudo que presidía la entrada al castillo. Desgraciadamente se desconocen sus causas y fecha de desaparición, así como los motivos que en él se representarían.
 


 D: Wood stove and Castellà’s chamber 

In this area you can see different elements: 

  • First, attached to the wall and circular, we found the remains of a wood stove. Although it presents deteriorated,  inside you can appreciate its construction in stone and mortar and ceramics remains. With the currently absence of an archaeological study, it’s difficult to establish their origin, though it could be one of the few preserved examples of medieval oven in the island. The written sources cited, from 1321, a bread oven as last reparation was performed in 1542. It has documented that the oven was inside a house, under roof. This element was intended for food management of the troop, so do not be surprising to be next to the kitchen units, although this have not been preserved.
  • Then, you can see the so-called "chamber of the Castellà", a very important person in the history of the castle, as he fulfilled the functions of governor or attendant. This stay, attached to a stretch of the main front wall, holds the remains of a vault dating back to 1465, numerous loopholes ─arrow slits in the wall─  and a vertical void in the ‘matacán’ that connects to the machicolation door. It is in this area, which we now observe a gap in the wall, where even mid-nineteenth century stood a shield that would preside over the entrance to the castle. Unfortunately, the causes, date of disappearance, and the reasons therein represented are unknown.
01031
Correo
Asignación
Acerca de