Castell de Santueri
Mallorca

 

Panell C: Muralla nord amb pas de guàrdia 

La muralla Nord, coronada per 25 merlets, està formada per dos trams de mur longitudinals i un de transversal que tanca el recinte en aquesta vessant. Els murs, de doble parament amb farciment, presenten nombroses línies de construcció realitzades amb Opus Spicatum, i sobre elles,  davant dels merlets, es pot observar el pas de guàrdia, que recorre els dos primers trams murals.

Aquesta zona, pendent de realitzar-hi excavacions arqueològiques, presenta abundants restes de parets, i fins i tot una finestra en el mur transversal de la murada que, possiblement, pertanyeria a alguna de les nombroses estances de les quals parlen les fonts ─però que no s'hi han conservat─, com podria ser la capella. A la dreta d'aquesta habitació es pot apreciar un trencament en el mur, que presenta un sòcol marcant una possible zona de pas, encara que es desconeix la seva funció.

 

C: Muralla norte con paso de guardia

La muralla Norte, coronada por 25 almenas, está formada por dos tramos de muro longitudinales y uno transversal que cierra el recinto en esta vertiente. Los muros, de doble paramento con relleno, presentan numerosas líneas de construcción realizadas en Opus Spicatum y sobre ellas y delante de las almenas se puede observar el paso de guardia o adarve, que recorre los dos primeros tramos de muros. 

Esta zona, pendiente de realizar excavaciones arqueológicas, presenta abundantes restos de paredes, e incluso una ventana en el muro transversal de la muralla que, posiblemente, pertenecería a alguna de las numerosas estancias de las que hablan las fuentes ─pero que no se han conservado─, como podría ser la capilla. A la derecha de esta habitación se puede apreciar una rotura en el muro que presenta un zócalo marcando una posible zona de paso, aunque se desconoce su función.

 

C: North wall with guarding pass

The north rampart, topped by 25 battlements, consists of two longitudinal sections  and one transverse wall that closes the structure in the north side. The walls, of double face padding, have many construction lines made in Opus Spicatum technique, and on them, and in front of the battlements, can be seen the guarding pass or parapet, which covers the first two sections of the rampart.

This area, pending archaeological excavations, presents abundant remains of walls, and even a window in the wall section of the wall that possibly would belonged to one of the many rooms ─but not conserved─, cited by written sources, as might be the chapel. To the right of this room you can see a break in the wall, which has a base area marking a possible passage, although its function is unknown. 

00728
Correo
Asignación
Acerca de