Castell de Santueri
Mallorca


Dades sense demostració històrica

Cristòfor Colom i el Castell de Santueri

L'origen del descobridor del continent americà és font d'estudi a nivell mundial, no havent estat demostrat de manera concloent.  En qualsevol cas, hi ha molta divisió entre els historiadors. Una tesi, avalada per certa documentació, sosté que Cristòfor Colom va ser fill del Príncep de Viana,-fill del rei Joan I de Navarra-el qual, confinat al castell de Santueri pel seu pare  -sí que hi ha constància documental de que el príncep Carles es va instal·lar al Palau Reial de Palma i, segons sembla, davant l'important risc de fuga des del port de Palma, hauria estat ordenat el seu trasllat al Castell de Santueri-, hauria tingut un fill amb la jove mallorquina Margarita Colom de S'Alqueria Rotja (Felanitx), lloc prop de Santueri, el 1460.

Un projecte internacional dirigit per científics forenses de la Universitat de Granada, va dur a terme estudis d'ADN per comparar les restes de Cristòfor Colom a la Catedral de Sevilla i a Santo Domingo (República Dominicana) amb els del Príncep Carles de Viana per comprovar la veracitat d'aquesta hipòtesi. Les seves conclusions no són definitives.

Datos sin demostración histórica

Cristóbal Colón y el Castillo de Santueri

El origen del descubridor del continente americano es fuente de estudio a nivel mundial, no habiendo sido demostrado de manera concluyente. En cualquier caso, hay mucha división entre los historiadores.

Una tesis, avalada por cierta documentación, sostiene que Cristóbal Colón fue hijo del Príncipe Carlos de Viana, -hijo del Rey Juan I de Navarra- el cual, confinado en el Castillo de Santueri por su padre (sí que existe constancia documental de que el príncipe Carlos se instaló en el Palacio Real de Palma y, al parecer, ante el importante riesgo de fuga desde el puerto de Palma, habría sido ordenado su traslado al castillo de Santueri), habría tenido un hijo con la joven mallorquina Margarita Colom de S'Alqueria Rotja (Felanitx), lugar cerca de Santueri,  en 1460.

Un proyecto internacional dirigido por científicos forenses de la Universidad de Granada, llevó a cabo estudios de ADN para comparar los restos de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla y en Santo Domingo (República Dominicana) con los del Príncipe Carlos de Viana para comprobar la veracidad de esta hipótesis. Sus conclusiones al parecer no son definitivas.

Data without historical demonstration

Christopher Columbus and the Santueri Castle

The origin of the discoverer of the American continent is a source of global study, having not been proven conclusively. A thesis, supported by some documentation, claims that Christopher Columbus was the son of the Prince Charles of Viana,-son of King John I of Navarre, which, confined at Santueri Castle by his father (there is documentary evidence that Prince Charles was installed on the Royal Palace of  Palma and, apparently, because of the significant risk of leakage from the port of Palma, would have been ordered to be confined in Santueri Castle) would have had a child with the young mallorcan Margarita  Colom of s'Alqueria Rotja (Felanitx), a place near Santueri  Castle, in 1460.

An international project led by forensic scientists at the University of Granada, conducted DNA studies to compare the remains of Christopher Columbus in the Cathedral of Seville (Spain) and in Santo Domingo (Dominican Republic) with those of Prince Carlos of Viana to check the veracity of this hypothesis. Their findings are not definitive.


 

Correo
Asignación
Acerca de